СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Паметници на Културата > ПРАВОСЛАВЕН КАТЕДРАЛЕН ХРАМ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ПРАВОСЛАВЕН КАТЕДРАЛЕН ХРАМ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ИНВЕСТИТОР:

Ловчанска света митрополия

КОНСТРУКТОР:

Инж. Пенчо Петков Пенчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Главболгарстрой АД – Плевен, Инж. Феодор Христов Чернев

АРХИТЕКТ:

Арх. Цветана Димитрова Ковачева

АДРЕС:

гр. Ловеч
ИНФОРМАЦИЯ

История на проекта:
 
Проектът за православен катедрален храм в гр.Ловеч, е разработен по ръчни скици, направени от един гръцки монах - отец Роман от манастира „Свети Дух“ край  Атина. Идеята за тях е на Ловчанския митрополит Гавриил, който почти веднага след като е избран за Ловчански владика започва да работи за построяването на нов катедрален храм в епархията. Владиката одобрява изобразения на скиците  храм и възлага на проектантски колектив по тях да се разработи инвестиционен проект. Скиците на отец Роман са направени с вещина и познание. На тях в растер са изобразени всички разпределения, разрези и фасади на бъдещия храм. Представеният храм е трикорабен, със скатни покриви, над който се издигат пирамидални куполи – на камбанарията, централния и два странични. Изработеният инвестиционен  проект е съобразен стриктно със скиците. 
Строителството на храма започва през 2005 г. с дарения, като първото дарение са лични средства на митрополит Гавриил. Обществеността на града с интерес следи изграждането на храма. Започват да се чуват мнения, че предвидените пирамидални куполи не са характерни за църковната ни архитектура. Ловчанският владика се вслушва в тях и възлага на проектанския колектив да преработи проекта като промени външния вид на връхната част на сградата. Така пирамидалните куполи са заменени с полусферични. Читирискатните покриви на  ъгловите кули също са заменени с куполи, които фланкират четирите ъгъла на храма и подчертават главния вход към пешеходната зона. Скатният покрив над наоса е заменен с полуцилиндричен, който следва формата на покривната черупка. Покривът и куполите са покрити с медна ламарина. В унисон с новия покрив е променена и формата на фронтоните при северния и южен вход, които по първоначалния проект са триъгълни и хармонират със скатните покриви. Сега те са с плавна овална извивка. Ъглите на кулите и фронтоните са оформени с пиластри, а стените им – с декоративни пана.   
 
Описание на проекта:
 
Част архитектурна
 
Ситуационно решение
 
С изменение на действащия ПУП-ПРЗ на гр.Ловеч, за православен катедрален храм е отреден УПИ ХІІ в кв.196. Той е част от терен, който свързва пространствено градската градина с р.Осъм и хълма “Стратеш”. По периферията му са застроени две 4–ри етажни обществени сгради от юг и един 6-етажен жилищен блок от изток, обърнат с тясната си фасада към терена на храма. 
Храмът е ситуиран така че:
▪ да не затваря съществуващата чрез площадното пространство от юг обомно-пространствена връзка между градската градина и хълма “Стратеш” и същевременно централният му купол да не се проектира на фона на жилищния блок от изток, а да бъде максимално освободен от него, както и от сградите от юг
▪ да осигури пешеходно пространство и дистанция от пешеходната зона, за да може да се възприеме целия обем на сградата 
▪ да се запази вертикалната връзка между съществуващите нива на площадното пространство и то да се свърже визуално с храма
▪ да се запазят максимално съществуващите на площада зелени площи    
В границите на урегулирания поземлен имот сградата е разположена така, че да осигури:
▪ достатъчно широк директен подход откъм пешеходната зона до главния /западен/ вход
▪ пешеходна алея около корпуса на храма за ритуалното му обхождане /литийни шествия/             
 
Разпределение и обемно пространствено решение
 
Катедралният храм е с размери 20/39 м, със застроена площ 705,37 м2. Той е трикорабен, с ос на симетрия изток-запад, с ясно обособени три дяла – притвор, наос и олтар. Повдигнат е над терена средно на 1,05 м. 
Главният западен вход е подчертан с аркада, през която се влиза в храма.  Аркадата е фланкирана от две кули. Пространството в кулите е разделено на две нива – ниво на кота 0.00 и +5.00. На първо ниво в кулите са разположени  по един магазин  за продажба на свещи и църковна литература. На  второ ниво - в югозападната кула е обособена канцелария, а в северозападната е котелното помещение по изискване на противопожарните служби. 
Към главния вход е предвидена рампа за инвалиди.   
Същинското  храмово пространство се състои от притвор, наос и олтар. Наосът е разделен с масивни квадратни стълбове на три кораба – централен и два странични.  Над страничните кораби  и притвора  на кота +5.00 е оформена галерия, до която се стига  по трираменна стълба. Средната част на притвора продължава вертикално нагоре и в нея е  развита стълбата за камбанарията.
         Всеки кораб завършва пространствено с купол пред олтара. Централният купол  започва от височина 12,50м над наоса.
         Олтарът е оформен с три апсиди.
 Симетрично на оста север - юг са разположени два странични входа, от които се влиза директно в централната част на храма.
 В сутерена  са изпълнени  фоайе, лекционна  зала, параклис с баптистерий, зала за музика, помещение за главно ел.табло и санитарен възел за мъже и жени. В огледалото на трираменната стълба е  монтирана електрическа платформа за инвалиди.
        Покривът на сградата е полуцилиндрична  стоманобетонова черупка, обшита с медна ламарина върху дървена конструкция.
        Носещата  конструкция на храма  е монолитна, стоманобетонова. Външните  ограждащи  стени  са двойни, с дебелина 25 см, с въздушен слой 18 см, който  служи  едновременно  за топло и звуко изолация. Вътрешните преградни стени са тухлени  с дебелина  12 см. Има изпълнени и леки преградни стени  от гипсокартон  и минерална вата.
         Външната мазилка  е силиконова, а вътрешната  - варова шпакловка, за да служи за основа на иконописите.
         Всички декоративни елементи по фасадите /пиластри, колони, прозоречни рамки и корнизи/ са изработени от врачански камък. 
         Подовата настилка  в основните пространства на храма е от мраморни плочи, а в църковния магазин  и канцелариите - от гранитогрес. Стаята за музика е с ламинат. В котелното помещение пода е циментова замазка.
         Входните врати и на четирите входа са таблени, изпълнени от масивна дървесина. Иконостасите в храма и в параклиса също са от масивно дърво, с богата дърворезба.    
         Прозоречната дограма е от РVС.
 В камбанарията са монтирани 8 бр. камбани. 
 
Част конструктивна
 
Фундирането на конструкцията  е изпълнено  с ивични и  единични стъпки по вътрешните  колони ,като изкопите са изпълнени до здрава почва.
Носещата строителна конструкция е изпълнена  от монолитен стоманобетон.Подовите конструкции над сутерена и над първи етаж  са  стоманобетонови плочи и греди. 
Покривната конструкция се състои от цилиндрични черупки,плочи и сводоподобни  диафрагми .Главния купол на храма е кълбовидна черупка.
При промяната  са вградени още четири декоративни  покривни куполи и вместо керемиди ,покриването е с медна ламарина.За тази цел са изпълнени стоманобетонови  и дървени конструкции.Дървените конструкции са закрепени към стоманобетоновите със специални  метални стъпки и чрез предварително  заложени фиби  ф 6.5  в стоманобетоновата конструкция на покрива.Дървената конструкция е изпълнена от дървен материал.
 
 
Част Електроинсталации
 
Захранването на обекта  е осъществено  от табло НН  на  ТП № 47, гр.Ловеч, собственост  на „ЧЕЗ Разпределение  България „АД.За целта  на фасадата на трафопоста е монтирано  електромерно табло тип „ТЕПО” 1 П,в което е монтиран директен трифазен електромер за отчитане  на консумираната ел.енергия.Връзката от табло НН на трафопоста до главното ел.табло,което е монтирано в сутерена на сградата е изпълнено  с кабел САВТ 3 х70+35 мм2.,положен в изкоп по трасе ,преминаващо  по тротоар  и зелени площи от регулацията на град Ловеч.
Главното ел.табло е монтирано в сутерена  и е изпълнено по  ел.схема  в метален шкаф,уплътнен  противовлажно за монтаж на стена.
Разпределителните  ел.табла ,монтирани по етажите  са захранени  с кабел СВТ 5х10мм2, СВТ 3х6 мм2,СВТ  5х6 мм2 и СВТ 5х16 мм2.
Защитата на ел.съоръженията  и свързващите ги кабели  от къси съединения  и претоварване  се осъществява чрез автоматични  предпазители  и прекъсвачи.Таблата са заземени.
Монтирани са всички осветителни тела ,ключове и контакти.
Изградена е  видео и безжична мрежа .
 
Част ВиК 
Сградата е захранена  от уличен водопровод  от тръби  ПЕВП ф110 мм./10.
Водомерът  е монтиран в шахта  на 2 м.навътре  от  имотната граница.
Сградната канализация е изпълнена  от PVC ф 50 ,PVCф 110,PVCф  160.
Канализацията е  изпълнена с тръби ф 200 и е заустена в  уличен бетонов канал  ф 300мм. Изградена е ревизионна шахта   и шахта  с монтирана  възвратна клапа.
Вентилацията  на канализационната мрежа е изпълнена.
В сградата има осигурено противопожарно водоснабдяване, като на всеки етаж са монтирани противопожарни кранове ф2”. 
В сутерена са  изградени  тоалетни  за мъже и жени , оборудвани със необходимите  санитарни прибори и арматура.Топлата вода  е от  самостоятелни проточни бойлери.
Водите от  кръщавките   са отведени с тръби PVC ф 150 в изградения за целта попивен кладенец,
 
 
Част ОВ
 
      Изпълнена е отоплителната инсталация на обекта ,съгласно проекта от полиетиленови тръби ,които свързват отоплителните тела  и колекторите ,монтирани в тръбна изолация ,като тръбите минават  в замазката. 
Монтирани са : 1 брой стенен   газов кондензов  едноконтурен  котел  с мощност  45 квт. и  2 броя стенен   газов кондензов  едноконтурен  котел  с мощност  80 квт.
Монтирани са вентилаторни конвектори ЕММЕТI  тип  MO-AI  тип 60 с топлоотдаване  6970 w.при температура  на топлоносителя  50 градуса С.
Отоплителната инсталация  е изпълнена с два клона,които тръгват от котелното-колекторна кутия  с водоразпределител водосъбирател.Всеки  клон  е със самостоятелна помпа и самостоятелен контур.
Обектът е газоснабден.
     Във всеки санитарен възел е монтиран битов вентилатор с обратна клапа.
 
Част геодезическа
 
Вертикалната планировка е изпълнена съгласно проекта. Около цялата сграда е изпълнен тротоар  от  павета върху пясъчна-циментова основа.  Настилката на подхода и северната страна е изградена върху армирана бетонна основа. По контура на южната страна са изградени монолитни цветарници  ,облицовани с варовик.Между тях е изграден стълбищен подход облицован с гранитни плочи . 
На източната и северна страна на храма  е изградена  монолитна  ивица с височина 0.40 м.,върху която  е монтирана ажурна  метална ограда.