СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Производствени, логистични и търговски сгради > ЗАВОД ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПОНЕНТИ ЗА АВТОМОБИЛИ КОСТАЛ (ЗВКА КОСТАЛ)

ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ЛОГИСТИЧНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

ЗАВОД ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПОНЕНТИ ЗА АВТОМОБИЛИ КОСТАЛ (ЗВКА КОСТАЛ)

ИНВЕСТИТОР:

Костал България Аутомотив ЕООД, Йоахим Грабовски

КОНСТРУКТОР:

Инж. Емил Бойчев, Инж. Радостина Богданова , ЕТ Билдбой, Пловдив

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Томов-Трейд ЕООД, Инж. Георги Томов

АРХИТЕКТ:

Водещ проектант: Арх.Аврам Каджебов – Архперо ЕООД, Арх.Марин Малаков, Арх.Велемира Танева

АДРЕС:

гр. Пазарджик
ИНФОРМАЦИЯ

Заводът за автомобилни компоненти в Пазарджик е част от стратегията заразвитие на немската компания Костал, а това е поредната нейна инвестиция в
България. С реализирането на първия етап от изграждането на предприятието се откриват до 1200 работни места, като по този начин ще бъде стимулирано икономическото развитие в региона. Сградният фонд в имота, на практика представлява бившият вече Завод за металорежещи машини – ЗММ „Металик“. След близо 60 години на експлоатация, морално остарелите постройки са премахнати или частично запазени, а на тяхно място е изградена промишлената структура на новия завод. Частично запазените сгради са изцяло реконструирани, осъвременени и допълнени, като за целта са приложени методи за укрепване и привеждане на носещите конструкции към днешните изисквания за технически характеристики на строежите. Конструктивната
система на съществуващата сграда е по руски образец от сглобяеми стоманобетонни елементи - фундаменти, колони, ферми, виренделови греди,
покривни и стенни панели. Като главна цел в проектирането и изграждането може да се посочи създаването на модерен високотехнологичен завод, включващ затворен цикъл на производство - формоване, асемблиране (сглобяване), окачествяване и логистика на елементи за автомобилната индустрия. Една модерна производствена база, предоставяща възможност за задоволяване нуждите на инвеститора и съответния пазар, както и подобряването на средата и удължаване експлоатационния живот на сградите. Ролята на проектантския екип за конкретната задача бе да анализира, преустрои, развие и допълни съществуващия сграден фонд и инфраструктура в имота, съобразявайки се с изискуемите технологични процеси и функции, както и
необходимата специфична техническа инфраструктура. Да се определят оптимално: ситуационния, генералния план, съдържанието, архитектурно художествения образ на предвидените за преустройване и нови сгради, както и основните технически, икономически, технологични, функционални и планово композиционни изисквания към обекта. С оглед изискването за устойчиво проектиране и развитие, интегриране на съвременни проектни решения, материали и ноу-хау, съгласуваност и синхрон между отделните проектни части, проектът цели оптимално технико-икономическо решение за преустройството. Същервеменно е търсено въвеждане на съвременни мерки за безопасност, енергийна ефективност, автоматизация на процесите,
оптимизиране на разходите на природни ресурси и електричество, създаване на благоприятна и щадяща среда и условия на труд. Осигурено е целесъобразно и ефективно усвояване и оразмеряване на застроените площи и обеми. Новоизградената производствена мощност се намира в град Пазарджик, южна
промишлена зона, квартал 4. Достъпът е от главна улица за промишлената зона (ул. Синитевска) от североизток, както и от второстепенна тупикова улица от югоизток. Общата площ на терена е близо 52 дка на надморска височина около 205 метра. Съобразявайки се с наличната инфраструктура, отговаряща на изискванията на бившето предприятие, както и новото задание за проектиране, на територията напредприятието са предвидени четири основни зони.
1. Предзаводска зона – първата зона, непосредствено след подхода към предприятието откъм улица „Синитевска“. Включваща: паркинги за лични автомобили/велосипеди, контролно пропускателни пунктове, административен и санитарно-битов корпус, зони за отдих и рекреация, столово хранене с разливна кухня, учебен център.
2. Основна производствена зона – включваща основната производствено- складова сграда в част производство и всички прилежащи към нея обслужващи зони.
3. Спомагателна производствена зона – включваща зоните за техническа инфраструктура, спомагателни производства и стопанства.
4. Складова зона – обхващаща втората половина на основната производствено-складова сграда в част складова и прилежащите към нея обслужващи зони.
Генералният план за обекта отговаря на изискванията на ивеститора за оптимално усвояване на терените, безпрепятствено осъществяване на транспортно-
логистичната функция на завода, съобразяване със съществуващият сграден фонд, специфика на терена и налични възможности за входно-изходни портали.
Предвидени са минимален брой входни пунктове за обекта, съобразно автомобилния и човешки поток към и от завода, като съответно е усъвършенствано
функционалното зониране и благоустрояването на площадката. Повишен е коефициента на използваемост на територията. Вертикалната планировка е
съобразена с основните транспортни потоци, необходимите площи за външно технологично оборудване и машини, съоръжения, сгради. Осигурени са площи
(кътове) за почивка, озеленяване, оптимални маршрути на преминаване и транспорт. Всички вътрешно заводски пътища са проектирани и изградени съобразно
специфичните функции, параметри и натоварвания, с оглед на експлоатационната дълготрайност и надеждност. В сградите се предвижда да работят хора в
неравностойно положение само в административния корпус на предприятието - поради естеството на работата в складовата, основната производствена и
спомагателната производствена зона. В първия етаж на административната сграда са предвидени санитарни възли за хора, придвижващи се с инвалидна количка, както и стълбищна платформа за достъп на работещите или посетители до втория етаж на административния корпус. По отношение на материалите е извършено цялостно саниране, подмяна и внедряване на съвременни мерки за енергийна ефективност и дълготрайност. В процеса на проектиране и с оглед на технико-икономическите показатели на разработените дейности, както и строителни параметри и характеристики на основната производствена част, за същата е предвидено и изпълнено полагане на цялостно ново покривно покритие, както и частична реконструкция на покрива. Интервенцията включва премахване на покривни фонари за осветление, и интегриране на съвременни решения за естествено осветление, необходими инсталации за отвеждане на дим и топлина (димни люкове), затваряне на покривни отвори (частично) с оглед на прекомерното ослънчаване и прегряване. По целия покрив е положен топлоизолационен слой от каменна вата и хидроизолационна мембрана. По фасадата са положени фасадни сандвич панели (термопанели), след
премахване на остарелите стоманобетонови многослойни панели. По подове, стени и тавани са използвани материали отговарящи на специфичните изисквания на производството и функциите, както и на строителните правила и норми за пожарна безопасност. Изпълнена е цялостна система за контрол на статично електричество, включваща устройства за ESD контрол, твърди и износоустойчиви електропроводими (антистатик ESD) настилки и съответно заземяване.
Административният корпус, който се явява „лице“ на предприятието, също е изцяло реконструиран и реновиран. Трансформирано е разпределението на всички помещения и са изпълнени укрепващи дейности за привеждане на съответната носеща структура към съвременните норми за осигуряване срещу земетръс. Положени са топло и хидроизолационни слоеве по покрива, вентилируема дишаща фасадна система с послоен монтаж - каменна вата, фасадни ламели от пластифицирана ламарина, алуминиева дограма с отваряеми части. Цветовите решения и текстури са изцяло съобразени с фирмения стандарт на Костал. За настилки са използвани гранитогресни плочи, pvc и мокетни антистатични плочи, теракот и фаянс по стени на санитарните възли и помещенията за преобличане, системи за окачени тавани.
Системите, осигуряващи благоприятен микроклимат и безопасност в предприятието включват множество модерни технологии. Такива са използването на децентрализирани ОВК системи на щвейцарската фирма 'Hoval', рекуперационни въздухообработващи машини, климатични тела, термопомпени бойлери и други. Монтирани са енергоспестяващи LED осветителни тела, сградна автоматизация, цялостно видеонаблюдение и контрол на достъпа, пожароизвестителна и автоматична пожарогасителни системи и други свързани със спецификата на производството. В изграждането на завода и оптимизирането на изпълнението основна роля имат изпълнителите „Томов-Трейд“, „Киприда“, „Анди“, „Темпекс“, „Филкаб“, „Самент“, „Заводски строежи“, „Сектрон“, „Контракс“.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: