СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

ЛОГИСТИЧЕН ПАРК РУСЕ

ИНВЕСТИТОР:

Бългериън пропърти Девелъпмънтс 4 ЕООД

КОНСТРУКТОР:

инж. Бойко Цонзаров

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Интис ООД

АРХИТЕКТ:

арх. Красимир Попов, Проконсулт ООД

АДРЕС:

Русе
ИНФОРМАЦИЯ

Сградата се намира в Русенски индустриален парк, зона създадена от Община Русе в източната част на града в местноста “Слатина” и определена предимно за производствена дейност. Ситуационното решение е предопределено от геометрията на имота и стремежът за най-рационално използване на площите в него.

С реализацията на тази сграда Инвеститорът “Бългериън Пропърти Девелъпмънтс” ЕООД завърши първи етап от изграждането на проекта „Логистичен парк Русе”, който предвижда върху имот с площ 53 600 кв.м. да се изгради комплекс от складови и обслужващи сгради с обща застроена площ 23 000 кв.м.

Реализираната сграда със застроена площ 13 800 кв.м. е с минимална светла височина 10м. от кота готов под и осигурява възможност за високостелажно складиране. Конструкцията е скелетно-гредова изпълнена със сглобяем стоманобетон, стените са от фасадни „сандвич” панели с пълнеж от полиуретан.

Функционално и обемно е разделена на две зони. В по-ниското тяло се намират обслужващи помещения и приемно-експедиционната зона. В основния висок обем са разположени складовете. За всяка складова единица с приблизителна площ от 1 350 кв.м. са осигурени по 2 дебаркадера съоръжени с механични изравнители и уплътнители за задно разтоварване на тежкотоварни автомобили. За двата крайни склада са осигурени рампи за директен достъп на камиони до нивото на складиране.

С проекта е създадена възможност за гъвкавост при отдаването на складовите площи. По желание на конкретният ползвател обслужващите помещения могат да се изграждат допълнително на две нива тъй като конструкцията им е независима от основната стоманобетонова конструкция и позволява флексибилност.

При изграждането на комплекса са използвани съвременни строителни материали и технологии осигуряващи ниски експлоатационни разходи и безаварийно ползване в т.ч. чрез покриване на цялата застроена площ с автоматична пожарогасителна инсталация захранена с вода от собствен резервоар.