СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Зелени сгради > АНГЛО-АМЕРИКАНСКО УЧИЛИЩЕ

ЗЕЛЕНИ СГРАДИ

АНГЛО-АМЕРИКАНСКО УЧИЛИЩЕ

ИНВЕСТИТОР:

Марчела Игнатова

КОНСТРУКТОР:

инж.Емил Крумов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Инос 1 ООД

АРХИТЕКТ:

Иво Петров Архитекти

АДРЕС:

София кв.Панчарево
ИНФОРМАЦИЯ

През 2012 г. беше завършено строителството на „Фаза III” на сградата на Англо-Американско Училище в София. Новопостроеното училищно крило има площ от 9300 m2 и цели да отговори на нарастващите нужди на средния и гимназиалния курс от пространство, където да се провеждат учебни и извънкласни занимания.
Проектът на Англо-Американско Училище представлява изключителен пример за устойчиво строителство, не само от гледна точка на „зелените” елементи, които притежава, но и предвид цялостната визия на екипа – създаване на уникална по рода си училищна сграда, която не само щади природата, но и служи за нагледен пример в часовете по естествени науки. Към момента разширението на сградата (Фаза III) е в процес на сертифициране по американската система LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и се очаква да получи златен сертификат както построената през 2006 година първа част от сградата, Идеята за „зелена” сграда е залегнала във всички етапи на строителството на „Фаза III” –от избора на терен и материали, до системите за енергийна и водна оптимизация и цялостно управление на сградата. Някои от най-забележителните характеристики на проекта включват:
- Използваните при строителството материали – арматурата е направена от 90 % рециклирана стомана, над 50% от използваната дървесина е от устойчиво управлявани гори, класните стаи са покрити с линолеум, изпълнен от естествени материали, над 20 % процента от материалите са с местен произход; При строителството е достигнат и висок процент на рециклиране – около 65% от материалите се пренасочват към повторно използване, вместо да бъдат изхвърлени;
- Водна стратегия, базирана на естествения цикъл на водата,която включва:

  •  „Зелен” покрив, който играе роля на био-филтър;
  •  цистерна за съхраняване на дъждовната вода и помпи, които да пренасочват събраната дъждовна вода за използване в тоалетните;
  •  Езеро, събиращо излишъкът от дъждовна вода, и захранващо системата за поливане;
  •  Пречиствателна станция за отпадните води от най-висок клас с UV филтри;
  •  Влажна зона за естествено допълнително пречистване на вече пречистената вода;
  •  сухо езеро, което до приеме пречистените до параметри на питейна вода отпадни води и да им осигури дрениране;
  •  Онлайн системи за мониторинг работата на пречиствателната станция и на качеството на водите.

Растителните видове на територията на училището са подбрани така, че да са устойчиви на суша ( по този начин се използва по-малко вода за напояване). С така разработената водна стратегия, ААУ не само ще сесправя ефективно с управлението на дъждовните води, но и пречиства на място отпадните води и оптимизира разходите за напояване;
- Училището има за цел да намали използването на питейна вода за хигенизация със 75%. Това става чрез въвеждането на технологии като „безводни писоари”, използването на „сива вода” за тоалетните, по-ниска консумация на вода при мивките и душове, чрез намаляване на наляганетои допълнителното и аериране на водата.
- Енергийна оптимизация – сградата разполага с изключително добра външна изолация, което елиминира нуждата от климатизация. В класните стаи се залага на естествена вентилация, вместо на механичната такава.
Отоплителната система е със стандартни радиатори, използват се рекуператори, които са включени във вентилационната система на големите помещения с цел намаляване на топлинните загуби; соларни и фотоволтаични панели служат да се намали обема на използваното електричество от електропреносната мрежа. Предварителните изчисления показват, че очакваните икономии на енергия са около 40%;
- При довършителните работи на сградата са използвани само материали (бои, лакове, грундове) без или с много ниско съдържание на летливи органични съединения;
- Системата за енергийно управление на сградата отчита промените в нивата на въглеродния двуокис в стаите и сигнализира при влошено качество на въздуха;
- Зелените и белите покриви,площите покрити с фотоволтаични и соларни панели, както и покритието на алеите със специални парко-елементи намаляват топлопоглъщането и съответно топлоотдаването през нощта;
- Външните осветителни тела са с дизайн, който максимално ограничава светлинното замърсяване на нощното небе.
Устойчивия подход, използван при строителството на Фаза III на ААУ не само ще способства за намаляване на въздействието на сградата върху околната среда и ще доведе до подобряване на качеството на обучение, но и ще осигури значително намаляване на разходите за електроенергия, дизелово гориво за отопление и вода в дългосрочен аспект.