СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради образование и спорт > МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРАМЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СГРАДИ ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРАМЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ИНВЕСТИТОР:

Лесотехнически университет София, чл.-кор.проф.дан.Арх.Атанас Ковачев - Ръководител проект

КОНСТРУКТОР:

инж. Ваня Петрова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Мират Груп ООД,инж.Митко Анджеров,Сиенсис АД Николай Медаров,Прима Софт ООД

АРХИТЕКТ:

Архитектурно ателие Архихол ООД,арх.Георги Цапков, арх.Герасим Дойчинов

АДРЕС:

София
ИНФОРМАЦИЯ

През 2010-2013 г. Лесотехническият Университет в София реализира един от най-модерните комплексни  IТ проекти за нуждите на българско висше учебно заведение - "Модернизация на Библиотечно-информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет (ЛТУ), София“. Общата стойност на проекта е  3 840 073,71 лв. - най-големият в над 80 годишната история на ЛТУ. Обектът е официално открит на 23.09.2013 г. – първият учебен ден на новата 2013/2014 учебна година.

Ръководството и управлението на проекта се осъществи от Чл.-кор. на БАН, проф. д.а.н. арх. АТАНАС КОВАЧЕВ. 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013 г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Той включва съвременен Библиотечно-информационен център, цялостно обновяване на наличната комуникационна инфраструктура между основните корпуси на ЛТУ, техническо и информационно осигуряване на дейността съгласно най-съвременните технологични стандарти.

Инвестиционният проект се характеризира с иновативност във функционално-плановата и обемно-пространствената композиция и оригинален интериорен образ. Той засяга част от площите на трите етажа на УЛК. Обхватът на разработката е близо 1300 кв. м., включваща достъпа от партера на сградата до основното пространство на Библиотечно-информационния център през три етажа. Самият Библиотечно-информационен център е с площ от 880 кв. м.

Осигурени са 45 индивидуални работни места, оборудвани с компютърни конфигурации, три зали-читални за екипна работа на групи от 8-10 човека и зони за свободен достъп на литературата. Заемната служба е развита в пространството на читалнята и има стелажи с обща дължина около 150 линейни метри. Общата дължина на рафтовете в читалнята за свободен достъп и залите за групова работа са близо 485 линейни метри, а контролираните рафтове са около 30 линейни метри. Всички елементи на обзавеждането са с HPL покрития, подбрани в хармонични цветови съчетания. Реализацията дава съвременно решение на Библиотечно-информационния център чрез осигуряване на електронен достъп до библиотечния фонд, посредством места за терминали и места за преносими компютри. Осигурен е професионален бук-скенер, с чиято помощ има възможност за дигитализиране на всяка новопостъпила книга, списание или друга научна литература. Изградена е зала – „Център за трансфер на технологии“ и зала „Център за младежко информационно общество“, зали за групова работа и др.

Реализиран е външен панорамен асансьор и фасадно вертикално озеленени елементи. Асансьорът е разположен непосредствено до паркова среда.  Входната козирка е надградена с вертикално фасадно озеленяване, което освен с приятния си вид, допринася за формиране на рекреационната среда в общите пространства - фоайетата на втори и трети етаж. Обемът на външния асансьор се явява знаков елемент, който изпълнява и функционални нужди за устройване на достъпна среда в сградата. По този начин се осигурява благоприятна среда и за хора с увреждания. Общодостъпната среда се доразвива чрез изграждане на външни рампи и преустройване на санитарните възли на втори и трети етаж.

Библиотечно - информационният център е проектиран съгласно най-добрите практики на Cisco Systems. Цялостната архитектура на комуникационната инфраструктура е изградена на базата на йерархичен модулен модел. Според изискванията за сигурност е направено допълнително разделяне на отделните логически сегменти в мрежата на зони и групи от зони.

Новото сървърно помещение разполага със собствено климатизиране, захранване и свързаност. В реализацията се разчита на последна генерация маршрутизатори Cisco Systems от серията Cisco Catalyst 6500 с управляващи модули Supervisor Engine 2T, които се характеризират с висока производителност, вградени услуги в мрежата, висока мрежова сигурност с вградени защитни стени.

Предоставят се възможности за мониторинг и прилагане на софтуер за наблюдение на цялата мрежа чрез система за управление и наблюдение, състояща се от: софтуер за управление на наблюдение на локалната мрежа Cisco Prime LMS, и софтуер за управление на сигурността Cisco Security Manager. Безжичната мрежа е от последно поколение на базата на вътрешни безжични устройства от серията Cisco Aironet 1240AG и се характеризира с възможности за самозащита, висока сигурност на потребителите, мрежата и данните. Управляващите контролери Cisco 2504 следят наличния радио ефир и адаптират мрежата с цел осигуряване на максимално покритие и скорост на потребителите.

Изградената система за защита на информацията в центъра се състои от резервиран хардуер за контрол на правата на потребителите Cisco Secure Access Control System 5.3, резервиран хардуер за контрол на съвместимостта с политиката за сигурност на минимум 1500 потребители модел Cisco NAC Appliance 3355, както и  софтуер за наблюдение, анализ и реакция Symantec Security Information Manager Enterprise. По този начин нерегламентираната употреба на ресурсите или злонамерените действия на потребителите се свеждат до минимум и се ограничава възможността за нарушаване на предвидените политики за управление на информационния поток.

Изградените оптични трасета и структурно-кабелна система на практика нямат ограничения по отношение на скорост в мрежата. Постигаме скорост от 1 Gbit/s на връзката до крайните потребители, а свързаността между 2-те сгради позволява скорост до 40 Gbit/s. Всички направени измервания са гарантирани с тестове и 25 години гаранция в активната си част. Особено внимание е обърнато на информационната сигурност на системата, която намалява риска от човешка грешка или целенасочени злонамерени действия към информационните активи на Университета.

Модернизацията е съобразена с действащите европейски и световни стандарти и издига Библиотечно-информационния център на Лесотехнически университет на качествено ново технологично ниво по отношение на техническо и информационно осигуряване. Реализацията доведе до цялостно обновяване на наличната информационна и комуникационна инфраструктура между основните сгради и позволява университетът да се превърне в институция, съизмерима с водещите научно-образователни институции у нас и по света.

Инвестиционният проект е изработен от Архитектурно ателие „АРХИХОЛ”  - колектив: арх. Г. Дойчинов, арх. Г. Цапков, арх. А. Дамянова, арх. Г. Цапкова и консултант: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. А. Ковачев, който е и Главен проектант на съществуващата сграда (обект на реконструкция и модернизация) на Учебно-лабораторния комплекс (УЛК) и на интериорното му решение.

Фирмите работили по реализирането на проекта в частта IТ са “Сиенсис” АД и “Прима Софт” ООД, спечелили обществената поръчка по две обособени позиции. Строително-монтажните работи (СМР) са изпълнени от фирма “Мират Груп” ООД, спечелила обществената поръчка.

Техническият надзор на проекта се осъществи от фирма “Строителен стандарт” ЕООД с управител инж. Емил Тодоров.