НАЧАЛО > УЧАСТНИЦИ > Сгради образователна инфраструктура > ФАКУЛТЕТА ПО ФАРМАЦИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ - ВАРНА

СГРАДИ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ФАКУЛТЕТА ПО ФАРМАЦИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ - ВАРНА

ИНВЕСТИТОР:

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

КОНСТРУКТОР:

Инж. Даниела Гекова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Планекс ООД

АРХИТЕКТ:

ПИ ЕС ДИЗАЙН - Арх. Янко Петров, Арх. Мирослав Сталев

АДРЕС:

Варна
ИНФОРМАЦИЯ

Сградата на Факултета по Фармация е разположена на територията и в границите на урегулиран поземлен имот на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, като обектът е част от комплекса с учебни сгради на същия университет. Ситуирането на пунктовата сграда на един от основните варненски булеварди – бул. „Цар Освободител” се явява като градообразуващ елемент за територията на тази част на града, в която тя попада.
Факултетът по Фармация е разработен и реализиран като високоетажна сграда, състояща се от девет етажа, в които са разположени съответните учебни блокове, осигуряващи безпрепятственото и правилно протичане на образователния процес на заетите в специалност „Фармация”.
В обема на сградата място намират катедрите по „Аналитична химия”, „Органична химия”, „Фармацевтична химия”, „Фармакогнозия”, „Технология на лекарствените средства с биофармация”, „Организация и икономика на фармацията”, разположени от трети до осми етаж.
За нуждите на образователния процес са предвидени две учебни аудитории съответно с 92 и 98 места, лекционна зала със 70 места, заседателна зала с 30 места, четири семинарни и учебни зали.
В етажите са разположени множество лаборатории съобразно нуждите на процеса на обучение в различните катедри и кабинети за преподавателския и ръководен състав. Предвидена е библиотека с читалня, хранилище и компютърни зали, осигуряващи самоподготовката и достъп до професионална информация на студентите. На първия етаж, в съседство до главния вход на сградата към бул. „Цар Освободител”, е разположена учебна аптека, спомагаща практическата насоченост на учебния процес.
На последното етажно ниво място намира интернет кафе с музейна експозиция на биологичното разнообразие на множество растителни видове с приложение в лечението и практиките на фармацевтиката.
В подземния етаж и етажите на сградата са предвидени съответните складови площи, помощни помещения и анекси, обезпечаващи функцията и организацията на обекта.
При проектирането и реализацията са спазени изискванията на действащата нормативна уредба за обществено достъпна среда. Осигурена е достъпността както по отношение на входовете, така и на всеки един маршрут и обзавеждане в обекта.
Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова, като същата е комбиниран тип от безгредови подови конструкции в съчетание със система от рамки. Това позволява преместване на отвори, осигуряващи необходимите свободни площи за технологичното оборудване съобразно капацитета, необходим за провеждане на учебния процес в лекционните аудитории.
Учебно-преподавателската база разполага с най-съвременната техника, предоставяща видео-конферентна връзка със споделяне на десктоп екрана осигуряваща в реално време без закъснение предаване на изображения от различни източници. Благодарение на свързаността на сградата с оптичния пръстен на университета се предоставя физическа  възможност в реално време да се наблюдават провеждани операции в МБАЛ „Света Марина“ във всяка една точка на Университета като се предоставя и обратна връзка  с опериращите. Разполагайки с това видео-конферентно оборудване, практически   се премахват границите  в преподаването  от типа една зала – един преподавател. Развързват се възможностите за реализация на конференции практически от всяка точка разполагаща с достъп до интернет.
Композиционното решение и третирането на фасадите на сградата е постигнато чрез съчетаването на окачени фасади и плътни части, облицовани с алуминиево покритие или обработени със силикатни мазилки. Остъкляването на част от отворите по югоизточната и югозападната фасада е съчетано с допълнителна специализирана слънцезащитна система „Solar shading”, която от своя страна допринася за общата визия на сградата. Външното остъкляване на окачените фасади е със система от стъклопакети от вида Stopsol Supersilver Green. Това са висококачествени рефлексни стъкла на AGC с повишен соларен контрол, издържали проверката на времето. С покритие, обърнато навътре към помещението, външният вид е подчертан от цвета на базовото стъкло със зелен отенък. Вътрешното стъкло е нискоемисионно с „меко” покритие, осигуряващо много високо ниво на топлоизолация в сградата. Тази комбинация от стъкла с модифицирана повърхност осигурява следните предимства:
посредством ниския соларен фактор SF (29%)  - отлична слънцезащита  през летния сезон. От една страна се избягва опасността от парников ефект, от друга страна се намаляват разходите за охлаждане на помещенията.
посредством ниския коефициент на топлопреминаване U (1.3 W/m2.K) – много добра топлоизолация и спестяване на енергийни разходи през отоплителния период
посредством добрата стойност на светлопреминаване LT (46%) – комфортна среда на обитаване
посредством поставянето на слънцезащитното покритие на стъклото Stopsol на позиция № 2 - подчертаващ визията на сградата зелен цвят.
Икономиите в разхода на електроенергия, както за отопление през студените месеци на годината, така и спестяването от климатизация през летните жеги, води до бързо възвръщане на инвестициите, направени за остъкление на сградата.


Технически показатели:
Застроена площ: 575,79 кв.м.
Разгъната застроена площ: 4711,27 кв.м.
Разгъната застроена площ на подземно ниво: 575,79 кв.м.
Разгъната застроена площ общо: 5287,06 кв.м.