СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

ХОТЕЛИ И ВАКАНЦИОННИ КОМПЛЕКСИ

ВИЛНО СЕЛИЩЕ ПИРИН

ИНВЕСТИТОР:

СОК Камчия ЕАД

КОНСТРУКТОР:

инж. Христо Китов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Универсал Строй Консулт ООД

АРХИТЕКТ:

арх. Михаил Стойчев

АДРЕС:

к.к. Камчия
ИНФОРМАЦИЯ

Вилно селище „Пирин” представлява самостоятелен обект, находящ се в  УПИ VІ-56, 106 кв. 50 – имот на „СОК“Камчия“ ЕАД по плана на курортен комплекс „Камчия”, община Аврен, област Варна.  

Проектът е разработен от авторски колектив на „Архинекс” ООД под ръководството на арх. Михаил Стойчев. Строителството е осъществено от фирма  „Универсал строй консулт”   ООД.

Селището, въведено в експлоатация през януари 2012 г. е част от изграждащият се „Санаторно - оздравителен комплекс „Камчия“, собственост на Правителството на гр. Москва. Предназначено е за целогодишен семеен отдих, както и за настаняване на спортисти и педагози от град Москва. Поради  осъзнатата от проектанти и Възложител важност за бъдещето, проектът и изграждането му са изключително подчинени на принципите и изискванията за създаване на устойчива архитектура. При изграждането му е запазена уникалната природна среда, включително съществуващата горска растителност.  При проектирането му са заложени  най-подходяща ориентация и ослънчаване, компактни и прости обеми с икономично битово и енергийно обслужване, устойчиви и дълготрайни рециклируеми настилки и облицовки от естествени материали, енергоефективни изолации и инсталации, възможност за преустройство и много други.

Състои се от единадесет двуетажни вилни сгради с общо 82 студиа и хотелска сграда с 20 стаи, част от които за хора с увреждания,  дневен бар, зали за занимания, детски клуб и администрация. В комплекса са изградени зона за релаксация с открит басейн и  летен бар, детски площадки и зони за отдих и занимания.

Непосредствената близост на комплекса до плажната ивица позволява лесен и удобен пешеходен достъп до нея, спестяваща необходимостта от наличие на ежедневен автомобилен транспорт. Осигурената достъпна среда от своя страна създава идеалната възможност за използване на вело транспорт за придвижване и развлечение навсякъде в комплекса и извън него, като са предвидени места за велосипедни стойки. Поради това, че обитателите тук пристигат организирано, без лични превозни средства, за паркиране са резервирани минималния нормативен брой места. За максимално съхранение на природата и реализиране на минимална застроена площ, всички необходими обслужващи площи са разположени в специално за това изградените сутерени към всяка сграда.

Ориентацията на сградите основно следва наклона на местността и подходите към морето, като жилищните помещения са ориентирани единствено на изток и юг. Особено благоприятен ефект, свързан с лятното и зимно ослънчаване оказва естествената природна бариера на съществуващата горска растителност.  Независимо от това, сградите са изградени с дълбоки стрехи, леко повдигнати от ослънчевата страна, за да предпазват от високото лятно слънце и допускат лъчите на ниско преминаващото зимно слънце. Помощните и обслужващи помещения, коридори и фоайета са разположени на запад и север и играят роля на буферна топлинна зона. Към тези посоки сградите са проектирани и изпълнени с допълнителни дървени и каменни външни облицовки, предпазващи в по-голяма степен от силните, ледени зимни ветрове в района.

Опростени са и едноскатните покриви изпълнени от метални ламели, с минимални рискове от дефекти и лесно обслужване на огромната листна маса на есен. Дървените обшивки и конструктивни елементи са изработени от сертифициран, доказно най-дълготрайния иглолистен материал - ела и обработени за монтаж в закрити производствени цехове с безвредни импрегниращи лакове сертифицирани от  ЕС.

Конструкцията на сградите е монолитна с външни ограждащи стени от трислойни сглобяеми термопанели и топлоизолирани подови конструкции. Приложената иновативна строителна система от 18см EPS „опакован” двустранно с 4см. структурен бетон е със забележително нисък коефициент на топлопреминаване U=0.28 и постига снижение на разходите за отопление и охлаждане с близо 60%. Това разбира се заедно с качествена алуминиева дограма с термомост и „К” стъкло, внимателното прецизирне на нейната площ и процент на отваряемост, и подбора на ОиВ инсталациите.

Всички сгради на комплекса са обвързани и се контролират от специално създадена BMS система. Чрез нейното програмиране с конкретни данни за климатичните храктеристики на района за всеки месец от годината и фактическите външни дневни температурни стойности, всяко помещение се поддържа постоянно в параметрите на зададеният му оптимален режим. Системата позволява пълно изключване на отделни звена или дори отделни помещения или поставянето им в условия на зимен превантивен режим, което се осъществява онлайн от оператор в командна зала. Самото отопление се извършва от високоефективни конвектори с термо-помпи система въздух-въздух и хладилен агент R402. Хотелските стаи са на естествено проветрение, а обслужважите пространства са климатизирани с приток на свеж въздух и рекоперативни блокове. Захранването с топла вода е осъществено от централен бойлер в сутерена на хотелската сграда, свързан със слънчеви колектори на покрива й.

Изпълненото изкуствено осветление е специално проектирано и подбрано за постигане за икономичност. Всички жилищни помещения са със слотови прекъсвачи и осветителни тела с енергоспестяващи крушки, а общите части се обслужват от луминисцентни и LED източници със сензори за движение в транзитните сектори. За помещенията с повече от 1 бр. осветителни тела е предвидено управлението им на серии. Интериорите са решени с много светли цветове на стени, настилки и обзавеждане, за да компенсират приглушената от високите дървета отвън естествена светлина. Външното осветление е на автоматичен режим с фотоклетка, отчитаща околната осветеност и в зависимост от годишния период.

Обектът е изграден с внимателно обмисляне и обсъждане на всеки  негов елемент между възложител, проектант и строител. За изпълнението му е изготвена и представена пълна проектна документация с изключително подробни строителни детайли. По време на стриктно извършвания авторски надзор по всички специалности се следеше за изпълнението на всеки детайл и благодарение на конструктивното взаимоотношение и сътрудничество със строителя на обекта беше постигнат завидно добър резултат.

ПРИЛОЖЕНИЯ: