Детска градина № 9 "Липа", Стара Загора

Стара Загора, кв. "Възраждане"

Детайли за проекта

Инвеститор

Община Стара Загора

Архитект

"Форум 49" ЕООД

Изпълнител

"ЗАРЕМ" ДЗЗД - Стара Загора

Допълнителна информация

Описание на проекта

Първоначално състояние 

Пространство, върху което се изгради новата детска градина, беше само възникнал обект разпознат от населението като търговско място – пазар. Основните предлагани стоки бяха плодове и зеленчуци. Мястото беше оставено без контрол, извършвани са частични преустройства и промени, които доведоха до неблагоприятния вид на територията на пазара. В течение на времето, производителите които използваха мястото за търговия драстично намаляха, което доведе до ниска функционалност на пространството. Тъй като имота се намира в централната градска част и е отдалечен от натоварени улици с интензивно движение, далеч е от предприятия, замърсяващи околната среда, Община Стара Загора взе решение да облагороди и използва пространството за изграждане на ново детско заведение.

Целите на проекта

Водещата идея на проекта беше изграждането на нова детска градина. Детското заведение е с изключителна социална значимост, с оглед нарастващите нужди от такъв тип детски, учебно - възпитателни заведения, в град Стара Загора. Важен фактор за проекта беше местоположението. В нашият град няма недостиг на места в детските заведения, но концентрацията им в централната част на града е изключително полезна за социалното развитие.

Същност на проекта

Най-новата детската градина №9 „Липа“, в град Стара Загора бе официално открита на 15 септември тази година. Сградата на детската градина е двуетажна и съобразена със всички специфични и европейски изисквания за този вид сгради, с предназначение за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи - детска градина. Осигурена е достъпна среда, като са изградени три товарни платформи и един пътнически асансьор, отговарящ на изискванията за хора в неравностойно положение. Новото детско заведение е предназначено за 4 дневни групи, за деца на възраст от 3 до 6 години, с брой деца на база 4 групи - 88 човека и 20 човека обслужващ персонал. В южната част на имота са изградени 4бр. детски площадки, индивидуални за всяка група. Във всяка от тях са разположени детски съоръжения - люлка, люлка-везна, пързалка, пясъчник и занимателен панел. Също така са монтирани и съоръжения за деца в неравностойно положение. Детските площадки са покрити с каучукова настилка. В зелените площи е разположена нова дървесна и храстова растителност, съобразена с климатичните условия. Монтирана е паркова мебел – пейки и кошчета за отпадъци.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Чрез изграждането на новата детска градина „Липа“, кв. „Възраждане“ придоби един нов и различен облик. Пространството на стария пазар се замени с нова, модерна, и цветна сграда. Новата детска градина създава по-добри условия за децата и техните семейства от цялата централна част на града.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Надстройка на ДГ 192 "Лозичка“, София

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Общежитие към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи - Стара Загора