Реновация на ул. "Свети Княз Борис", Стара Загора

Стара Загора

Детайли за проекта

Инвеститор

Община Стара Загора

Архитект

"Пътпроект" ЕООД, управител инж. Венцислав Зарев

Изпълнител

"Трейс Груп Холд" АД, с ръководител проект инж. Живко Желязков

Допълнителна информация

Описание на проекта

Предмет на проектната разработка е ул. „Св. Княз Борис” в участъка от бул. ”Руски” до бул. ”Св. Патриарх Евтимий”. Улицата е елемент от исторически формираната мрежа на град Стара Загора. С течение на годините и в следствие на проведени градоустройствени мероприятия участъкът й от бул. „Руски“ до ул. „Г. С. Раковски“ беше изпълнена с павирана гранитна настилка от 60-те години на миналия век, а от ул. ‚Г. С. Раковски“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ върху паважа имаше положена и асфалтова настилка. Съществуващите настилки на уличното платно бяха с компрометирана носимоспособност и силно нарушена равност, дължаща се на дългогодишната експлоатация от една страна и многократните разкопавания от експлоатационните дружества през годините за ремонт на аварирали комуникации или частичната им подмяна. Бетоновите бордюри са обрушени на места разрушени и се нуждаят от подмяна. Тротоарните настилки по цялата дължина бяха силно компрометирани, като в отделни участъци освен лошо експлоатационно състояние, такива липсваха. Организацията на движението беше еднопосочна. Трябва да се отбележи, че като улица от централната градска част местата за паркиране по нея бяха недостатъчни.

Цели на проекта

Целта на разработката беше да се възстанови и подобри транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на улицата, да се осигурят нормални условия за безопасност на движението и да се подобри отводняването, чрез полагане на нова пътна настилка, възстановяване на тротоарите за пешеходци, подобри осветеността, а не на последно място и да се подобри физическата среда и благоустройството на улицата.

Същност на проекта

Проектното решение предвиждаше по цялата дължина на уличното платно да се изпълни нова асфалтова настилка в три пласта и конструктивен пласт от несортиран трошен камък. След проведени разговори с представители на граждански инициативи и изложеното им желание да се запази историческия облик на улицата, беше взето решение участъкът от бул. ”Руски” до ул. ”Цар Иван Шишман” да бъде изпълнен с паважна настилка, която е демонтирана и прилежно сортирана от улицата. И предвидените успоредни места за паркиране в участъка от ул. „цар Иван Шишман“ до ул. „Кольо Ганчев“ също да бъдат изпълнени от паважна настилка. Такава възможност нямаше за паркоместа, които по проект се обособяват пред централна Поща Стара Загора, тъй като под съществуващата настилка на много малка дълбочина се разкриха множество тръбоканални мрежи за телекомуникационни инсталации. В тези зони бе изпълнена армирана бетонова настилка, с която да бъдат запазени трасетата на комуникационните мрежи и същевременно да се бъде възможност за реализиране на предвидените зони за паркиране.

На база инженерно геоложки проучвания, проведени при направени изкопни работи се установява наличие на прахово-песъчливи и песъчливи глини на голяма дълбочина, които са неподходящ материал за земно легло на пътната настилка. Установен бе и много малък среден еластичен модул на земната основа, което наложи изпълнение на дейности за подобряване на носимоспособността. За стабилизиране на земната основа беше използвана армираща, затваряща геоклетъчна система. За постигане на хомогенно земно легло в една равнина под уличната и паважната настилка, се стабилизира и земната основа под паркоместата с геоклетъчна система. От бул. ”Руски” до ул. ”Цар Иван Шишман” ширината на настилката за движение на автомобили е 6.00м, а в дясно се обособиха места за перпендикулярно паркиране с дължина 5м, като обособяването им не се изпълни стандартно с пътна маркировка, а се използваха бетонови разделите в цвят „охра“ положени между павираната настилка.

От ул. ”Цар Иван Шишман” до ул. ”Кольо Ганчев” ширината на уличната настилка е 8.00м, а в дясно за сметка на голямата ширина на тротоара се обособиха зони за успоредно паркиране с ширина 2.40м, изпълнени с паважна настилка. От ул.” Кольо Ганчев” до ул. ”Господин Михайловски” проектното решение предвижда уличната настилка да се разшири със 0.75м за сметка на тротоара до парк „Алана”, а от ляво пред Първо РПУ да се обособят места за перпендикулярно паркиране, които да се използват за служебен паркинг на полицейското управление. По този начин паркирането ще се измести изцяло отляво, а от дясно ще се освободи полоса за движение на автомобили с ширина 6.00м. Проектните напречни наклони на уличната настилка за участъка от бул. ”Руски” до ул. ”Цар Иван Шишман” следват съществуващите, и са едностранни. От км 0+150 до км 0+480 преобладаващите напречните наклони са двустранни 2%, а след км 0+480 до бул. ”Св. Патриарх Евтимий” е едностранен 2%.

С изпълнението на проекта се създаде нова организация на движение в района на централния пазар на гр. Стара Загора, Пощата и Районната пожарна служба, като се обособи и урегулира двупосочно движение. В частта на улицата с паважна настилка, се положи нова технология пътна маркировка, специализирана за паваж. Тротоарните площи са разделени от новите паркоместа с дизайнерски чугунени колчета.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Участъкът от бул. ”Руски” до ул. ”Цар Иван Шишман” попада в границите на археологически резерват „Августа Траяна-Верея“ и на много малка дълбочина под съществуващата пътна настилка са разположени останки от помещенията на Чифте хамам. Това обстоятелство, наложи прецизна работа в тази зона и изпълнение на част от строителните дейности по ръчен способ. Съществуващите тротоарните настилки от бетонови плочи бяха изцяло подменени с декоративни вибропресовани тротоарни плочи. За всички съществуващи шахти по тротоарите са поставени нови капаци от вид позволяващ интегриране на избраната за обекта тротоарна настила.

С проекта беше изпълнено решение за естетическото оформяне на пешеходните пространства. Подмяна на остарели дървесни видове с нови, както и допълнително засаждане на 34 бр. нови дървета. Изпълнени са нови стълбове и LED улично осветление, които бяха прецизно подбрани да допълват атмосферата и духа на улицата. Движението по улицата от еднопосочно става двупосочно, което дава една много по-добра транспортна комуникация между централната градска част и бул. „Св. Патриарх Евтимий“. Изпълнението на проекта осъществи подобряване и благоустрояване на физическата среда и запазване на историческия облик на ул. „Св. Княз Борис“, основна транспортна и пешеходна артерия за централна градска част.

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Комплекс Сентрал Парк, Бургас