Фабрика за печат, ламиниране и конфекциониране на гъвкави опаковки, Стара Загора

Стара Загора, ул. Войвода Стойчо Черногорски 3

Детайли за проекта

Инвеститор

„АТЕ ПЛАСТ“ ООД

Архитект

"Кордеел България" ЕАД

Изпълнител

"Кордеел България" ЕАД

Конструктор

"Кордеел България" ЕАД и "Кастело Прикаст" ООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Реализацията на новата производствена сграда на „Ате Пласт“ ООД е пример за успешно прилаганията от „Кордеел България“ „design & build“ принцип. Известен още като „пълен инженеринг“, подходът обхваща комплексното проектиране и строителство и включва на първо място отговорността на строителя в рамките на пълния цикъл на обекта. Директната ангажираност на главния изпълнител през целия процес позволява минимизиране на рисковете за крайния клиент и оптимизация на строителството, функционалността, времето за изпълнение, устойчивостта и бюджета постигайки краен резултат без аналог.

През Юни 2021 г. „Кордеел България“ ЕАД стартира проекта с изготвянето на задание отразяващо нуждите и изискванията на клиента и разработването на архитектурна концепцията за Новата производствена сграда. Обектът е разположен в урбанизираната територия на индустриална зона „ЗАГОРЕ“, град Стара Загора, а реализацията на необходимото разширение на производственият капацитет на „Ате Пласт“ ООД приключи през Септември 2022г.

Компанията Инвеститор е с основна дейност Производство, ламиниране, конфекциониране и печат на гъвкави опаковки за хранителната промишленост. Сградата е проектирана и изградена изцяло съобразно специфичните и утвърдени от Инвеститора технологични процеси, добри практики за санитарно-хигиенни норми и правила за пожарна безопасност и здраве по време на производствения процес.

Имотът, в който е ситуирана сградата е с площ от 20 657кв.м. Основното застрояване е със застроена площ от 6623кв.м. и разгъната застроена площ 6850кв.м. Строежът се класифицира в първа категория съгласно чл.137 от ЗУТ.

Силуетът на сградата е подчинен изцяло на функцията и типичен за индустриалното строителство с правоъгълни, едромащабни форми и изчистени архитектурни елементи.

 Сградата в обемно-пространствено отношение е композирана от два отделни обема - Склад и Производство с височина 8,65м, и долепен по-нисък обем с височина 5,8м, в който са разположени административни помещения, технически и спомагателни помещения. И двата обема са решени със сглобяема стоманобетонова конструкция. В товаро-разтоварната зона е предвиден навес със стоманена конструкция, под който са обособени зона за пресконтейнери за отпадъци и товарно-разтоварна рампа за микробуси и двуосни камиони обезпечена с ръчна товарна платформена система.

Във функционално отношение разпределението на сградата е съобразено с технологичния процес за печат на гъвкави опаковки, утвърден от Инвеститора. Предвидени са Склад за суровини, Склад за мастила, Зона за 3 броя флексопечатни машини , Зона за обработка на основата за печат - ламиниране, конфекциониране и др., помещение за обработка на клишета за печат, Склад готова продукция. Предвидени са и необходимите работни помещения за складови служители, организатори и отговорници за работния процес и административни служители, разположени в съответните зони на сградата с цел оптимален производствен процес.

В товаро-разтоварната зона са предвидени общо четири товарни платформи с нивоизравнители, както и две секционни врати, осигуряващи директен достъп до складовите площи посредством външна автомобилна рампа. За обезпечаване на енергийните потребности на производствения процес в имота са проектирани и изградени трафопост с мощност 1350kW и площадка за бутилкова инсталация с газ. Изградени са площадкови инсталация в целия имот, обезпечаващи и бъдещо разширение на производствените мощности в терена. Предвидени са и зони за служебен паркинг, контролно-пропускателни пунктове. Ажурна метална ограда е изградена по периметъра на имота като са организирани две входно/изходни точки за имота, контролирани посредством автоматични плъзгащи се метални ажурни врати. В проекта са интегрирани съвременни технологии за устойчиво и екологосъобразно бъдеще с оползотворяване на дъждовни води за нуждите на поливна система и предвидени паркоместа за електромобили. Предвидено е и покривно осветление съчетаващо и противодимни люкове за димоотвеждане и ежедневна вентилация на помещенията.

Върху покрива на сградата е предвидено изграждането на фотоволтаична инсталация. Проектирани и изградени са съвременни и енергоефективни инсталации за функциониране на съвременна високотехнологична производствена сграда. Основен аспект е климатизирането на помещенията, което се осъществена с индивидуални топловъздушни апарати с външни VRF тела за покриването на топлинни и охладителни товари в двутръбно изпълнение на директно изпарение с хладилен агент.

Енергоефективна система е интегрирана в Производството, която в зимен режим оползотворява голяма част от топлия въздух изхвърлящ се от технологично оборудване, като го рекуперират и изхвърлят над покривът. Пресният въздух минава през филтърна секция, рекуператор и след това се обработва и се нагнетява в помещението. В летен режим рекуператорът е снабден с байпас и топлия въздух от технологичното оборудване се изхвърля директно над покрива на сградата. За зона Мастила за печатане на гъвкавите опаковки, иновативна технология се грижи за отоплението и охлаждането, чрез взривозащитени топловъздушенни апарати със самостоятелни външни VRF тяла за покриването на топлинни и охладителни товари в двутръбно изпълнение на директно изпарение с хладилен агент със 100% пресен въздух. Разработени са и са изградени конкретно за проекта метални стойки и пътеки за обслужване на климатичното оборудване разположено върху покрива. Разработени са технологични отвори в покривната конструкция с оглед лесна поддръжка и ремонта на жизнено необходимите климатични инсталации.

Проектираните и изградени електрически инсталации и системи обезпечават с електрическо захранване енергоемкото технологично оборудване, осигуряване на здравословния и безопасен производствен процес, пожарна и аварийна безопасност на сградата. Всички трасета за техническите инсталации на сградата са внимателно проектирани в BIM среда и прецизно изградени, за да бъдат максимално съобразени с конструкцията на сградата създавайки общ естетически издържан облик на Производствената среда.

Конструкцията на сградата е проектирана и изпълнена от сглобяеми стоманобетонови елементи, включително и фасадните ограждащи стени. Покривът е съчетание от сглобяеми стоманобетонови греди и плътни елементи от метални панели с топлоизолация с интегрирано покривно осветление. Преградните стени за изградени посредством система за сухо строителство като са приложени сертифицирани детайли за пожарна безопасност. В стените са вградени стоманени носещи рамки за индустриалните врати. Крайните покрития на стени подове и тавани са съобразени изцяло с промишления дизайн на сградата, спазвайки изискванията за високо ниво на санитарно-хигиенните норми. В сградата са монтирани висококачествени индустриални и противопожарни врати.

Съвместната работа между екипа на „КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и ръководството и служителите на „АТЕ ПЛАСТ“ ООД през целия процес на проектиране и строителство доведе до успешното реализиране на проекта и създаването на нова Производствена база, осигуряваща съвременен производствен капацитет, допълващ и надграждащ портфолиото на Инвеститора. Добре структурираната работа на обекта, обезпечаването на обекта с квалифициран човешки ресурс и механизация, регулярен съвместен контрол на строителния процес, осигурен със съвместните усилия на Инвеститор и Главен изпълнител доведе до срочната реализация на проекта в извънредните обстоятелства на 2022 година.

Предвидената в проекта зона за разширение на сградата е предпоставка за още един бъдещ успешен “DESIGN&BUILD” проект с участието на КОРДЕЕЛ и АТЕ ПЛАСТ, който ще спомогне за допълнително развитие на производствения капацитет и утвърждаването на Инвеститора като един от най-големите производители на гъвкави опаковки за хранителната промишленост в България и Европа.Изпълнявайки прецизни принципи на работа екипът на „Кордеел България“ се фокусира в детайлното познаване на спецификата и характерните особености на бизнесите на своите клиенти и по този начин предоставя най-практичното сградно решение за техния бизнес.