Частна детска градина ,,Палавите Малчугани", София

София, бул. Андрей Ляпчев №54

Детайли за проекта

Инвеститор

Частна детска градина ,,Палави малчугани" ООД

Архитект

,,АРКОН АРХИТЕКТИ" ЕООД

Изпълнител

ЕЛЕКТРИСИТИ ЕООД

Конструктор

,,АРКОН АРХИТЕКТИ" ЕООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Детска градина ,,ПАЛАВИТЕ МАЛЧУГАНИ“ е изградена в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.847, УПИ V-29 за обществено обслужване, кв. 13Б по плана на гр. София, м. „Младост 2“, район: „Младост“ – Столична община. Площта на урегулирания поземлен имот (УПИ) е 1 404,00 м2. 

Състои се от три надземни етажа и един подземен етаж /сутерен/ с капацитет приблизително за около 60 деца между 3 и 6,5 години. В сутеренното ниво са разположени помещения за ползване от всички детски групи и технически помещения.

На първия и втория етаж са разположени помещенията на отделните групи, а на третия етаж се намира една детска група и администрацията на детската градина. Изпълнението на проекта е съобразено с действащият градоустройствен план и издадената виза за проектиране на район: „Младост“ – Столична Община. Част от нашите физически дейности са плуване, катерене и йога, също така съсредоточаваме усилията си в развиване на емоционално осъзнаване в децата и техния интелектуален потенциал.

В сутерена е изграден физкултурно-музикален салон и зала с басейн с прилежащи към тях съблекални, санитарни възли и душове, стая за треньори, както и технически и обслужващи помещения (абонатна, техн.помещение към басейна). Във физкултурният салон е разположена стена за катерене за децата от всички групи. На този етаж има сензорна стая, малка зала за изкуства, санитарен възел и пералня. Сутеренът се осветява и проветрява чрез частично понижаване на терена от югоизток и поради силната денивелация и чрез моделиране на терена получава естествено осветление и проветрение на северозапад и югозапад.

На първия етаж е главният вход на детският център, фоайе с шкафчета за обувки, лекарски кабинет с изолационно помещение със собствен вход и детска тоалетна към него, логопедичен кабинет, кабинет за чужди езици, достъпен санитарен възел. На това ниво се намират и помещенията на децата от първа група – гардеробно помещение, тоалетна, дневна и спалня. Изпълнена е разливна като обособен кът към столовата, тъй като храната се доставя от външна детска кухня.

На втория етаж са разположени помещенията на децата от втора и трета група, аналогични на тези на първа група.

На третия етаж са разположени помещения за децата от четвърта група, както й помещения за персонала на детския център, а именно: стая за почивка, санитарен възел, заседателна зала, която ще се ползва за срещи с родители, директорски кабинет, кабинет на психолог, аугус и помещение за инвертар.

Вертикалната комуникация се осъществява посредством стълбищна клетка с двураменна стълба. Стълбата е проектирана съобразно Наредба № Iз-1071/29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.Осигурена е достъпност на средата съгласно Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания на партерното ниво, където се помещава и първа детска група.

Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова, смесена (частично гредова, частично безгредова). Външните стени и върешните стени на целодневния детски център са тухлени с дебелини 12 см и 25 см. За външните стени има топлоизолация от екструдиран пенополистирен с ленти от минерална вата и цветна минерална мазилка. Изпълнена е и частична фасадна облицовка с HPL плоскости. В рамките на парцела са осигурени необходимите паркоместа.

Покривът на сградата е плосък с всички необходими изолационни пластове. На покрива е изградена фотоволтаична инсталация, която служи за обезпечаване на собственото енергийно потребление. Тя е с обща мощност 17 kW. Всички помещения, в които пребивават децата (гардеробно, дневна, столова, спалня, физкултурно-музикален салон, зали за изкуства и чужди езици), лекарски кабинет и изолационно, логопедичен кабинет, сензорна стая са с настилка от хетерогенни винилови /PVC/ настилки.

Настилката притежава шумозаглушаващи, противоподхлъзващи и топлоизолационни свойства. Настилката е антистатична, антиалергична и трудно горима. Така се постига безфугов, хигиеничен и лесно почистващ под. Настилката е решена с различни цветове и забавни шарки, фигурки и дизайни, особено подходящи за деца. Настилката на всички коридори, фоайета, стълби, обслужващи и технически помещения, на всички тоалетни, както и на гардеробното за персонала е гранитогрес, а на терасите – мразоустойчив гранитогрес.

В помещенията на детската градина са използвани акустични панели, които подобравят значително акустиката, както и за комфорта на децата и служителите в помещенията.

Помещението с басейна е с подово отопление, като основното му предназначение е да осигурява изсушаване на „мокрия“ под. За басейна е Изпълнена обезмъглителна вентилационна инсталация, която осигурява и необходимото количество пресен въздух. През зимния сезон в зависимост от влагосъдържанието на външния въздух има рециркулация. Монтиран е рекуперативен обезмъглителен вентилационен блок. Отоплението на сградата е решено изцяло с подово отопление. Това позволява оптимизиране температурата на въздуха в помещенията, което влияе на количеството изразходена енергия. Ниско температурната инсталация допринася и за по-ниски загуби на енергия. Благодарение на рекуперацията в системите за вентилация се повишава ефективността на тези системи и се намаляват енергийните разходи. Вредното въздействие върху околната среда и експлоатационните разходи се оптимизират също чрез работата на тази система.

Дограмата, която е монтирана на детската градина е алуминиева от висок клас в комбинация с троен стъклопакет, с които е постигнат оптимален коефициент на топлопреминаване. При проектирането и построяването на сградата и прилежащото пространство е обърнато особено внимание на оптималното застрояване според показателите на застроителния план и действащите нормативни изисквания, на функционалното решение за оформяне и изграждане на сградата и дворното пространство.

Използвани са съвременни технологични решения, енергоефективни инсталации, системи и материали, за създаване на оптимални условия за отдих и занимания на децата и работа на педагогическия персонал, при ниски експлоатационни разходи и икономическа целесъобразност.

Сградите и съоръженията са проектирани според изискванията за достъпност на средата, с възможност за директен достъп на външни посетители, както и възможност за използване на сградата от хора в неравностойно положение.

Детските площадки са с ударопоглъщаща настилка. Предвидено е за всяка от детските площадки достъп за деца със специални изисквания и инвалиди. Има специално изградени пясъчници от най-ново поколение за деца инвалиди, с възможност инвалидната количка да бъде непосредствено до тях. В сградата е предвидена инвалидна платформа за деца с увреждания, позволяващ лесно и комфортно превозване на децата инвалиди до физкултурия салон и басейна в сутерена.

Енергийната характеристика на сградата е ЕР = 97,3 kWh/m2 - общ годишен специфичен разход на първична енергия за отопление, гореща вода и осветление. Сградата отговаря на клас „В” от скалата на класовете, съгласно чл.6 и Приложение №10 към чл.6 от Наредба №7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

В „Палавите малчугани“ силно вярваме, че първите седем години от живота на всяко дете са от особена важност за последващото му развитие. Създали сме сигурна и безопасна среда, гарантираща подходящи условия, за да развием интелектуалното, емоционално, социално, духовно, нравствено и физическо развитие на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му. Това неизменно прави ЧДГ ,,Палавите Малчугани“ една достойна кандидатура за сграда на годината.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Общежитие към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи - Стара Загора

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Детска градина № 24 "Надежда" - филиал, София