Детска градина № 24 "Надежда" - филиал, София

София, ж.к. "Надежда 3", ул. "Царевец" № 34

Детайли за проекта

Инвеститор

Столична община - район "Надежда"

Архитект

Тилев Архитекти ЕООД

Изпълнител

Климатроник ЕООД

Конструктор

Тилев Архитекти ЕООД

Допълнителна информация

Описание на проекта

Проектираната и изградена сграда в УПИ XXI – за детска градина, кв. 15a, м. „Надежда 3“ по плана на гр. София, район „Надежда“ е предвидена да бъде детско заведение – филиал на Детска градина № 24 „Надежда“ за четири детски и две яслени групи приблизително за около 140 деца. Имотът, върху който е разположен обектът е общинска собственост. Площта на урегулирания поземлен имот (УПИ) е 3 137 м2. Съгласно действащия регулационен план за м. „Надежда 3“, УПИ XXI в кв. 15а е с конкретно предназначение „за обединено детско заведение“. Територията, в която попада имотът е за обществено обслужване.

Новоизградената сграда е с предназначение за детско заведение за четири детски и две яслени групи със зала за спорт и музика, кухня и обслужващи помещения, облагородяване на дворното пространство и изграждане на спортно игрище и шест детски площадки.

Детската градина е със застроена площ от 1 068 кв.м и РЗП 2 136 кв.м. Състои от два надземни етажа, като на първия етаж са разположени занимални и спални за две градински групи и една яслена група, физкултурно-музикален салон, технически помещения, обслужващи помещения, здравен кабинет с изолатор, тоалетна, тоалетна за хора с увреждания и коридор.

На втория етаж са разположени занимални и спални за две градински групи и една яслена група, канцелария и директорски кабинет, учителска стая, кабинет, битови помещения и тоалетна, помещения за колички, техническо помещение за слаботокови инсталации и коридор.

Сградата е с монолитна скелетна стоманобетонова конструкция. Пешеходният достъп до новопостроената сграда се извършва посредством алея от западната страна на имота – от ул. „Царевец“, а входът за автомобили е разположен в североизточния край на имота – от улица-тупик. Предвидени са и външни паркоместа в двора на детската градина за служебни автомобили на заведението.

При проектирането и построяването на сградата и прилежащото пространство е обърнато особено внимание на оптималното застрояване според показателите на застроителния план и действащите нормативни изисквания, на функционалното решение за оформяне и изграждане на сградата и дворното пространство. Използвани са съвременни технологични решения, енергоефективни инсталации, системи и материали за създаване на оптимални условия за отдих и занимания на децата и работа на педагогическия персонал при ниски експлоатационни разходи и икономическа целесъобразност.

Сградите и съоръженията са проектирани според изискванията за достъпност на средата, с възможност за директен достъп на външни посетители, както и възможност за използване на сградата от хора в неравностойно положение. Осигурена е достъпна среда за хора с увреждания както следва: - вътрешен асансьор - един санитарен възел на всеки етаж е оборудван за хора в неравностойно положение.

Детските площадки са с ударопоглъщаща настилка и всяка площадка е оградена с обезопасителна ограда. Две от площадките са за деца от 0 до 3 годишна възраст и са оборудвани с пружинни клатушки, пясъчник и комбинирано съоръжение. Останалите четири площадки са за деца над 3 години, като в тях са разположени по едно комбинирано съоръжение, пружинна клатушка тип „Везна“, къщичка за игра, самостоятелен панел за игра „Лабирин“ и „Музикален“. Предвидено е за всяка от детските площадки достъп за деца в неравностойно положение. Спортната площадка също е оградена с обезопасителна ограда и представлява мини игрище за футбол с настилка от изкуствена трева. В сградата е предвиден асансьор за деца с увреждания, позволяващ лесно и комфортно превозване на децата инвалиди по групите.

Сградата е проектирана и изградена на два етажа, като всеки етаж е предвиден за две детски и една яслена група. Към определената площ за група е предвидено приемно помещение (съблекалня) с обзавеждане от шкафчета и пейки, от което се осъществява достъпа до детската тоалетна и основното помещение за групата.

Основното помещение се състои от две зони (зона за спане и зона за игра) с обзавеждане от легла, шкафчета, масички и столчета. На втория етаж са предвидени кабинет на директора и канцелария, както и учителска стая и кабинет за отдих на възпитателите със съблекалня и санитарни възли. Санитарните възли са функционални с възможност за ползване и от деца в неравностойно положение, като във всеки санитарен възел е обособена зона за душ с корито. Всяка от санитарните клетки може да се контролира от детския възпитател през прозорец с обезопасено стъкло (триплекс).

Предвидените зони на групите се свързват посредством общи части: коридори и предверия с предвидени зони за изчакване на родителите. Стълбищната клетка е обезопасена посредством парапети, като в основното фоайе е монтирана интериорна пързалка тип „Тунел“ между втория и първия етаж.

Настилката в общите части и санитарните възли е от износоустойчив гранитогрес, с противоплъзгащи се повърхности. Занималните и спалните са с настилка от линолеум. Фасадите на сградата са с топлоизолационен материал – EPS и стъклена окачена фасада с 5- камерна PVC дограма.

Покривната конструкция представлява четирискатен покрив с добра топло и хидро изолация на покривната плоча, а покритието на дървената конструкция е от покривни керемиди. Референтните стойности на видовете ограждащи елементи отговарят на Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

В сградата отоплението е решено чрез централно топлоснабдяване – на първия етаж е разположено помещение за абонатна станция. Разпределителната мрежа е от стабилизирани полипропиленови тръби със стъклофибърна вложка, топлоизолирани. Отоплителните тела са алмуминиеви радиатори и лири, обезопасени за деца срещу инциденти. Има термостатични вентили за регулиране на енергопотреблението, както и автоматични балансиращи регулатори на налягане за хидравличен баланс. Данни за отоплителните тела и тръбите са дадени в чертежите.

Изградено е и подово лъчисто отопление с топлоносител топла вода 45/35 °С. В спалните помещения са предвидени допълнително отоплителни тела съставени от алуминиеви глидери. В помещението на музикално-физкултурния салон е предвиден допълнително топловъздушен апарат с отоплителна серпентина на топла вода 60/40 °С. За осигуряване на нормативното количество битово горещо водоснабдяване се използва също централен топлоизточник. От всички санитарни възли отработеният въздух се засмуква и изхвърля над покрива на сградата, с помощта на канални смукателни вентилатори. Вертикалните въздуховоди са зидани. В спалните, занималните, кътовете за отдих, закритите помещения за спорт и музикални занимания е изградена механична вентилация. Необходимият пресен въздух се засмуква през неподвижни жалузийни решетки от фасадата на сградата и с помощта на въздуховоди и гъвкави връзки се подава към рекуператорни тела, в което се оползотворява полезната топлина на отведеният от помещенията вътрешен въздух. Изсмуканият от помещенията въздух се изхвърля над покрива на сградата над местата, от които се засмуква пресния въздух. Осигурени са не по-малко от 20 куб.м/ч пресен въздух на дете. За всички останали помещения е осигурена естествена вентилация с помощта на отваряеми прозорци. Енергийната характеристика на сградата е ЕР = 103,91 kWh/m2 - общ годишен специфичен разход на първична енергия за отопление, гореща вода и осветление.

Сградата отговаря на клас „В” от скалата на класовете, съгласно чл.6 и Приложение №10 към чл.6 от Наредба №7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Интегрираният показател за годишен разход на енергия има екологичен еквивалент на причинени емисии въглероден диоксид (СО2). Разчупената форма на сградата и екстериорното решение я отличават от останалите детски заведения и я класифицират сред най-предпочитаните от родителите детски градини.

Качественото строителство, както и леснo достъпнатa среда за деца с увреждания, неизменно прави филиала на ДГ № 24 „Надежда“ една дойстойна кандидатура за сграда на годината.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Частна детска градина ,,Палавите Малчугани", София

СЛЕДВАЩ ПРОЕКТ

Надстройка на ДГ 192 "Лозичка“, София