Многофункционална търговска сграда „Сахаров“, Варна

Варна, ул. Андрей Сахаров 3

Детайли за проекта

Инвеститор

"А-В" ООД

Архитект

КВАДРАНТ А ООД – арх. Миряна Йовчева

Изпълнител

"Пътстрой-Варна" ЕООД

Конструктор

инж.Ивайло Терзиев/инж.Борислав Динев

Допълнителна информация

Описание на проекта

Инвестиционните намерения бяха осъществени в две фази – предпроектни проучвания с концепт дизайн и техническо проектиране за разрешение за строеж. В етапа на анализа и концепцията се установи и прие от възложителя да се изгради търговска сграда с комбинирани обслужващи функции, от типа „free standing box”. Мястото - северозападния ъгъл на ключово кръстовище между бул. „Сливница“ и ул. „Акад. Сахаров “ в гр. Варна предразполага към динамична функция и архитектурен образ. Устройствената зона позволя смесена многофункционална функция с доста широки градоустройствени параметри. С цел интеграция в околното пространство и вписване в мащаба на градската съществуваща структура, се заложи на средноетажо застрояване с кота корниз до 15м, ширкоплощно застрояване в рамките на допустимите параметри, и наземно паркиране.

Сградата е с обща застроена площ от 7 147,47кв.м. – като отдаваемата търговска площ е приблизително 4 100кв.м. със свободен наземен паркинг от прибл. 3 000кв.м. Проектът облагородява градската среда в близост до самия център на града, който в годините е бил използван за битови транспортни нужди с разположена бензиностанция. С проекта е решено разширение към наличното кръстовище, пешеходния подход е пряко обърнат към същото, като свързва наличните в съседство търговски обекти. Обликът на цялостната среда е подобрен, като е осигурен пешеходен достъп, зона за социална активност, в допълнение към наличните транспортни комуникации и достъп за коли.

Архитектура, дизайн, функционалност

В проектът са заложени чисти ортогонални линии и обеми, осигуряващи оптимална търговска площ и зони за паркиране. Функцията е определяща – а именно едроплощни търговски единици (над 1000кв.м.), с допълващи средноплощни в диапазона 100-350кв.м., като непосредствено на ниво терен има малки обслужващи обекти. Определящи за образа са фасадните материали – като са заложени на трайни и лесни за поддръжка такива – вентилируеми фасади с композитен HPL с изцяло остъклен обем с алуминиева фасада от висок клас.

С цел визуална обвързаност на външната и вътрешната среда материалите от фасада преминават и в третирането на интериора. Основния пешеходен подход откъм кръстовището е решен с масивен остъклен обем, с активно интериорно осветление, което в тъмната част на деня директно ориентира и призовава посетителите. Основния завършващ материал по фасада е в цвят наподобяващ rust effect.

Проектирано и изпълнено е фасадно декоративно осветление в шлицов детайл. Стенното осветление прониква и в атриума, като се комбинират масивни висящи осветители със стенни светещи ивици в декоративната обшивка от HPL. Заложен е минималистичен дизайн на общите части с отворен метален касетиран таван, с квадратни линейни осветители, като инсталациите са частично видими.

Достъпът към отделните търговски обекти е на ниво +1 над терена, като се достига с наклонени подвижни пътеки – травалатори. Това позволява директно паркиране на ниво терен – кота 0,00, в добре организиран паркинг, с активно осветление и директен достъп към главно атриумно фоайе довеждащо към търговския етаж. Сградата е решена с конструктивна височина на етажите съответно 5,30 за ниво 0 и 5,00м за основното ниво 1. Конструктивната схема с междуосия от 8,10м допуска безпроблемно паркиране и достъп на товарни автомобили в паркинга. Търговските площи са максимално освободени от вертикални елементи и предоставят свобода за разполагане на търговското обзавеждане.

Строителство, енергийна ефективност и технологични показатели

От момента на откриване на строителната площадка до получаване на документи за ползване календарния график на проекта включва 15 месеца. Изчистената конструктивна схема с унифицирани междуосови разстояния дадоха възможност за използване на най-добрите скелетни и кофражни системи. Бе осигурена ритмичност на полагане на бетона. Сградата е без деформационни фуги в плочите, предвидена е да действа като пространствена СТБ кутия. Това определи и еднотактовото изпълнение на плочите, с процес на леене обхващащ 18 часа непрекъснато леене. Проектното решение без сутерен и плиткото фундиране определи бърз фундаментен цикъл, без сложни технологии на изкоп, предвид високите подпочвени води в района.

Сградата е осигурена с пълни активно мерки на противопожарна защита – обездимяване и автоматично гасене. Това позволява по-голяма гъвкавост в планирането на търговските площи и тяхното бъдещо реконфигуриране, както и високо ниво на сигурност за ползвателите. Предвиден и изпълнен интензивен озеленен покрив по най-съвременни дренажни системи с почвен субстрат. Предвид търсенето на пазара, изискуемите паркоместа с ел. зарядни станции са с висок клас оборудване, като е предвиден и хипер-чарджър на 150kW. Проектът се отличава със своята отлична интегрираност в съществуващата градска среда, ненатрапчива височина и органичен образ. Ключова зона в града постепенно се подобрява като образ и функция, с подобряване на публичните околни пространства около застрояването.

Мащабът на проектът е прекрасно преценен като със самото си въвеждане в експлоатация и откриване, всички търговски площи са отдадени дългосрочно под наем и функционират. Приложените материали оформят образ близък до човешкото възприятие и оформят сградата като знакова за града.

ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ

Разлог Ритейл Парк