Реконструкция и разширение на търговски център ФАНТАСТИКО, София

София, бул. Симеонско шосе 87А

Детайли за проекта

Инвеститор

"ФАНТАСТИКО ГРУП" ООД

Архитект

Ситискейп

Изпълнител

„АРГОГРУП ЕКЗАКТ“ ЕООД

Конструктор

инж.Теодор Найденов, инж.Веселин Първанов

Допълнителна информация

Описание на проекта

Супермаркетът ФАНТАСТИКО на бул. „Симеоновско шосе“ беше реконструиран и разширен и започна да функционира като търговски център в края на 2022 година. Общата стойност на инвестицията беше над 20 милиона лева. Изграждането на обекта следва стремежа на инвеститора към подобравяне на градската среда и внедряването на енергоефективни архитектурни решения, с мисъл за дълготрайния позитивен ефект на инвестицията за цялото общество.

При реализацията на този проект са приложени различни подходи за намаляване на вредното въздействие на сградата върху околната среда, за подобряване на организацията, функционалността и естетиката на средата, в която се намира, за създаване на положителни емоции и възможност за приятни изживявания на клиентите. Обектът разполага с хладилно оборудване, работещо с щадящ природата хладилен агент, оползотворява се отпадната топлина в обекта, инсталирано е енергоспестяващо LED осветление. Връху покрива на сградата е изградена фотоволтаична система за производство на собствена зелена енергия, а отпадъците от хартия, полиетилен и леки метали се рециклират.

След реконструкцията търговската площ беше значително увеличена. Всяка зона в търговската зала е подчертана с характерен и силно разпознаваем интериорен дизайн. Супермаркетът предлага над 40 000 вида стоки от български и международни производители.

Освен супермаркет, реновираният търговски обект предлага редица допълнителни обекти и услуги, сред които: книжарница, магазин за играчки, оптика, аптека, магазин за домашни любимци, химическо чистене, застрахователен брокер, каса за плащане на битови сметки и станция за куриерски услуги.

Модерната архитектура и мащабът на търговския център изцяло отговарят на потребностите на бързоразвиващия се квартал "Манастирски ливади" в полите на планината Витоша. Търговският център разполага с просторен паркинг с над 100 места за автомобили и 3 станции за зареждане на електромобили. Районът около търговския център е облагороден с богато озеленяване.

Компанията изгради нова инфраструктура за лесен достъп до обекта. Търговският център е вторият търговски обект на "ФАНТАСТИКО ГРУП" ООД, който беше селектиран в годишния доклад на авторитетното списание European Supermarket Magazine за най-иновативните концепции за супермаркети в Европа.

ДЕТАЙЛНО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА

Сградата е разположена в УПИ I- 3074, 7160- „Смф“, кв.11, по плана на гр. София. В съседство на сградата, се намират четири улици: - от запад - бул. "Симеоновско шосе", с ширина 16м.; - от север и юг – второстепенни улици с ширина 7м; - от изток - обслужваща улицa, с ширина 6м. Главният пешеходен вход е обърнат към бул. „Симеоновско шосе". Достъпен е през площадно пешеходно пространство. Съществуващият вход е запазен, както и пешеходната рампа, правеща връзка между нивото на хранитрелния магазин, прилежащия терен на сградата и паркинга под нея. За достъп на автомобили са предвидени две входно-изходни връзки. Едната от обслужваща улица на изток чрез двупосочна рампа и съществуващата връзка към бул. „Симеоновско шосе“, от където преминава основният автомобилен поток. По-голямата част от паркирането в имота е решено в покрит паркинг, като поради сперцификата на терена, същият е на две нива, всяко от които под обема на сградата. В съществуващата част на сградата, паркирането се запазва, като връзката с новата част е чрез покрита автомобилна рампа. По улица, източно от имота, се осъществяват доставките на стоки за супермаркета. В същата част е разположен стопанският двор на търговския обект.

Сградата е ситуирана в парцела така, че да удоволетворява контура на застрояване, съгласно визата за проектиране.

1. Проектно решение

На изток, към главната улица, сградата се състои основно от два обема – съществуваща част на юг и нова част на север, донякъде формирани от специфичното кореспондиране на новата и съществуващата част, в комбинация със съществуващ проходим електрически колектор, разположен между тях.

1.1. Съществуаща част от сградата: Сградата на юг е запазена. Запазени са площите и общите габарити, включително абсолютната й кота корниз. Запазени са вътрешните вертикални-комуникационни връзки – стълбище и асансьори. Сградата претърпя конструктивни и функционално-архитектурни промени, позволяващи при добавянето на пристройката от север, да се получи цялостност както във визуално, така и във функционално–обемно естество. В тази част от сграда не е предвидена промяна на предназначение на помещения.

На кота -3.60, паркингът е запазен, като в дъното му е изградена двупосочна автомобилна рампа към покрития паркинг на кота - 7.20 в новопроектираната част.

На кота -2.90 са запазени складовите помещения, като е обособен коридор за връзка с новопроектираната част. Променен е размерът на помещението на съществуващия трафопост и помещение на ГРТ, така че да помества новото обурудване, при разширяването на сградата.

На кота ±0.00 търговската зала е запазена и разширена, като разширението стъпва в зоната на новата част. Зоната на „Кафетерията“ (покрита зона за консумация) е разширена. Обособена е полуоткрита тераса на запад, отделена от външното пространство чрез сгъваема стъклена стена. В същата част се обособява постоянно открита част на терасата с бар плот. В служебната част разпределението е променено, като функцията на помещенията се запазва.

На кота +3.25, в съществуващата част, разпределението е променено, за да отговори на изискванията на инвеститора. Функцията на помещенията на това ниво са запазени – складови, битови помещения и управител. Обособен е коридор за връзка с новорпроектираната част. Инсталационната тераса е приобщена към склдовата част, където е предвидена и нова покривна конструкция.

1.2. Пристройка: Новата част от сградата на север е решена на четири нива.

На първото ниво, кота -7.20 е изграден покрит паркинг и преддверие с подвижни пътеки тип „травелатори”. Преддверието свързва нивото на кота -7.20 с нивото на кота -3.80, и нивото на кота ±0.00. Функционалните връзки между отделните нива са решени с двойки травелатори. В източната част на нивото са изградени техническо помещение на хладилната инсталация и служебна връзка към всички нива на сградата, решена чрез стълбищна клетка с двураменна стълба. Същата стълбищна клетка е предвидена и за евакуация, по част ПБ. Под това ниво се намират противопожарен резервоар и буферен резервоар за дъждовни води - по част ВиК. Достъпът до тях е през шахти, разположени непосредствено на настилката на същото ниво. Зареждането на супермаркет 1 се осъществява от източната част на сградата, на кота -2.90. На това ниво е изградено приемно помещение, помещение за приемчици, помещение за СЖП и санитарен възел, обслужващи хранителния магазин.

На кота -3.80 са обособени четири търговски обекта – оптика, книжарница, магазин за детски играчки, зоомагазин. Вътрешната връзка между тях е решена чрез пасаж с лице към бул. „Симеоновско шосе”. На същото ниво е главният вход на сградата, като за удобство на клиентите, е изграден и допълнителн вход от юг, достъпен директно от съществуващия паркинг на магазина.

На следващото ниво – кота ±0.00, включващо частично съществуващата сграда и част от пристройката, е новопроектираната търговска зала на супермаркета. На това ниво се намират още – аптека и гишета за битови услуги с достъп от задкасовата зона на хранителния магазин. На същото ниво са разположени и служебни помещения към хранителния магазин – складове, хладилни камери и др.

Търговската зала е с лице към бул. „Симеоновско шосе“ и тераса с места за консумация на открито, които са организирани на югозапад. Светлата височина на търговската зала е 4,50м.

Търговската зала е разделена на няколко функционални зони: зона „Каси", зона „Хляб”, зона „Кулинария” с предлагане на готова храна, зона „Плодове и зеленчуци”, зона „Крайстенни хладилни витрини и гондоли” и зона „Щандови витрини”, зона „Алкохол” и др. Всяка от тях е подчертана в интериора по подходящ начин чрез архитектурни средства и подходящо осветление, акцентриращо вниманието на клиентите върху продуктите.

В новата част е изградена служебна зона на кота +3.25, изцяло заета от складови помещения. Посредством коридор се осъществява връзка към съществуващата част на кота +3.25. Стълбищната клетка в служебната зона продължава до кота +7.50, от което ниво има служебен достъп до покрива.

В новата част – пристройката, се намират 2 броя товаро-пътнически асансьора, свързващи нивата на кота -2.90; кота ±0.00 и кота +3.25.

2. Конструкция, довършителни работи и материали

Конструкцията на съществуващата част и пристроойката е смесена – монолитна стоманобетонова част и стоманена покривна конструкция, стъпваща върху монолитно изпълнени колони.

Покривът на цялата сграда е от стоманена конструкция. Покривното покритие при металната конструкция е изпълнено като послоен монтаж на LT ламарина, топлоизолация от твърда минерална вата и еднопластова хидроизолационна PVC мембрана – тип TPO. Конструктивната височина на сграда е 3,25м; 3.80м. Светлата височина в търговските обекти е 3,40м. Светлата височина в служебните помещения са с височина 2,5м. Светлата височина в търговска зала на хранителния магазин е 4,5м. Външните стени в основната си част на цялата сграда се изпълняват с топлоизолационни панели с пълнеж от минерална вата и дебелина 15см, в черен цвят. Топлоизолационните панели са самоносещи и се окачат вертикално на носеща хоризонтална и вертикална метална конструкция.

По фасадата, успоредна на бул. „Симеоновско шосе“ и откъм терасата на югозапад, е изградено остъкляване тип алуминиева окачена фасада със стъклопакет. Козирките към същите фасади са с обшивка от алуминиев композит тип „ETALBOND“ в червен цвят, на видима фуга. За входния обем е използван алуминиев композит тип „ETALBOND“ в бял цвят, на скрита фуга. Изградени са светещи фирмени надписи по западната фасада и покрива, рекламни информационни табели по южната и северна фасада, както и цялостно рекламно брандиране на главния и второстепенен вход на сградта. Вътрешните стени на съществуващата част са от тухлени зидове с дебелина 25см. Изградени са и преградни стени от гипсокартон обособяващи новото разпределение. В новата част – пристройка, стените се изпълняват от тухлени зидове с дебелина 25см и гипсокартон на щендерна конструкция с пълнеж от минерална вата или термопанели /в зоните на камерите и подготовките/.

Настилката в търговските помещения на кота -3.80, търговската зала на хранителния магазин и аптеката, на кота ±0.00 е изградена от гранитогрес. За служебните помещения е използвана саморазливна мортарна настилка и полиуретанцимент, а за санитарните – теракотни плочи.

Инсталации

В сградата са инсталирани следните видове инсталации: ВиК инсталация, принудителна вентилация и климатизация, хладилна инсталация, пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация, видеонаблюдение, сигнално-охранителна инсталация, силова и слаботокова инсталация и пр.

3. Паркиране – гариране Сградата има приземен паркинг, който е разположен на полуоткрито, под обемa на сградата на две нива с общ брой паркоместа 126бр., вслючващи 114бр., 3бр. за електромобили, 5бр. паркоместа за хора с увреждания и 3бр. паркоместа за майки с деца.

4. Решения за достъпност

Достъпността е осигурена посредством вертикална планировка. Главните входове на хранителния магазин и търговския център са разположени на западната фасада. Главният вход на сградата е с ширина 230см. За хранителния магазин са обособени два достъпа - входът от юг е с ширина 230см., достъпен по съществуваща пешеходна рампа с наклон 5%, а входът от север е чрез двойка травелатори на закрито от нивото на кота -3.80 - с ширина 230см. Главният вход на търговския център е с ширина 240см, достъпен от площадното пространство пред магазина. Второстепеният вход е от юг – с ширина 190см. Всяка точка от търговската зала на хранителния магазин и търговските обекти е достъпна за хора с увреждания. Една от касите е проектирана с ширина на прохода 1м, така че да минава инвалидна количка. Предвидена е и тоалетна за клиенти, проектирана и оборудвана за хора с увреждания, достъпна от задкасовата зона на хранителния магазин. Аптеката е достъпна през задкасовата зона на хранителния магазин.

5. Технически показатели

Общи технически показатели (за цялата сграда): • площ на имота 6 564,10 м² • застроена площ 3 538.75 м² 10. Енергийна ефективност На покривната конструкция е изградена фотоволтаична система за собственни нужди с обща инсталирана мощност 158kWp. Всички витрини на хладилната инсталация са с вратички и в обекта е изградена система за оползотворянане на отпадната топлина от същата инсталация, която използваме за подгряване на вода и в системата за климатизация на обекта. Цялосното решение на осветителната ситема е на базата на LED осветители, като допълно е инсталирана DALI система за управление и контрол. На обекта е инсталирана централна система за мониторинг и управление на процесите /BMS/.